ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרנט

[כ"ד מנ"א, תשט"ז]

במענה על מכתבו מי"ט מנ"א נעם לי לקרות בו שיהי' ש"צ בבית הכנסת בו הציעו לו שיאמר לפניהם דברי התעוררות בר"ה או ביום הכפורים. ובודאי שאך למותר לעורר בזה שצריך להיות בר"ה וגם ביוהכ"פ וגם בימים שבינתיים, ובפרט בשבת שובה - שהרי יהי' שם גם אז לפי הקביעות דשנה הבע"ל. אף שמובן - באופן שלא ייגע את השומעים.

ולכן לפעמים צריכים לומר שזהו שקו"ט שיחה ולא דרוש מוסרי. ובטח ימצא אופנים המתאימים ואותיות המתאימות. והשי"ת יצליחו.

ד'תרנט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 543.