ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרסב

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבי מענה על מכתבו הקודם בטח הגיעו בזמנו, ומאשר הנני קבלת מכתבו משילהי תמוז - שנתאחר קצת עד שהגיע אלי.

במ"ש אודות חוסר ספרים, צריך הי' לפרט יותר, ומובן שככל האפשרי יהי' זה ספרים מהוצאת קה"ת שזה יהי' בנקל יותר להשיג.

בטח נפגש כ"פ עם השלוחים האברכים הרבנים שליט"א, ונצלו ביקורם באה"ק ת"ו גם בעבודתו הוא בכרם חב"ד, ובטח יודיע בפרטיות המתאימה גם בזה, והשי"ת יצליחו.

הגיעתני שמועה (והלואי שתתבדה), שיש מפריעים לו בהפצת המעינות בין בני תורה. ובודאי לא יתרשם כלל מזה. ובדרכי נועם ימשיך להפיץ מעינות התורה שאלו הם דרכי', וביחד עם זה נק' תושי' כי מתשת כחם של כל המנגדים להפצתה. וכל האומר שמועה זו אינה נאה - כבר אמרז"ל שגם שמועה הנאה בעיניו יאבד ר"ל. - ואשרי חלקו בעבה"ק האמורה, וסו"ס תהי' ידו על העליונה, וכפסק הידוע של ב"ד של מעלה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תרסב

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 619 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.