ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרסד

ב"ה, כ"ט מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א מנ"א.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ומאחר שהוא המביא הבקשה בטח יוסיף הוא בהתמדה ושקידה בלימוד התורה וקיום מצותי' בהידור שעי"ז ימהר השי"ת מילוי בקשותיו.

במה שכותב אשר קשה לו לאחוז המחשבה ולהתרכז בעת לימודו ותפלתו, - כבר ידועה עצה היעוצה לזה ללמוד מתוך הספר ולהתפלל מתוך הסידור, ואפילו כשמתבונן בהסברא ומעבירה במוחו יהי' בשעת מעשה ספר בו נמצא הענין בו מתבונן פתוח לפניו, ובאם ירגיש שמחשבתו מתחלת לשוטט יעיין בפנים ואותיות אוחזות מאירות ומסבירות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר