ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרסה

ב"ה, כ"ט מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב יעקב אליעזר שי'

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מכ"ב מנ"א, בו כותב מעריכת המלוה מלכה לביאתם ומהסברות בנוגע לאופן עבודתו להבא.

והנה בודאי נודע לו אשר נמצא פה עתה הוו"ח רב פעלים מו"ה משה זלמן ובנו דוד שליט"א, ומשיחתי אתם נוצר אצלי הרושם אשר עבודה רבה בישיבת אהלי יוסף יצחק במעלבורן ובפרט במצב העכשוי, כי בודאי באם לא ינצלו ימים ושבועות אלו להרבות הישיבה ככל הדרוש, אי אפשר לדעת אם תהי' אפשריות זו לאחר זמן, ומזה מובן שכל אלו שהענין יקר ללבם ולנפשם צריכים לעבוד בזה בכל כחותיהם, ובפרט שמוכרח הדבר להקים תיכף ומיד בית ספר לנערות בנוסח חב"ד (בשם בית רבקה או בית שרה), וגם בזה נוכחתי בשיחתי האמורה שמוכרח לנצל שעת כושר זו לא רק לייסד בית הספר אלא גם להתרחבותו ולהתפשטותו האפשרית, עד שלכן אמרתי להנ"ל שלא יחכו ביסוד ביה"ס לנערות עד שימצאו בנין ובית ופשיטא שלא עד שיבנו בנין, אלא שכיון שע"פ השמועה ישנו חדר פנוי בבנין הישיבה או עזרת נשים וכיו"ב יעשו פתח לכניסה ויציאה מובדל בשביל הנערות (וגם גדר בחצר בכדי שלא תהי' תערובת), ותיכף לחזרת הנ"ל צלחה למעלבורן יתחילו בלימודים ויפרסמו עד"ז...

ומזה מובנת גם כן השקפתי בהנוגע להסברא דאופן פעולתו אודותה כותב במכתבו, אשר דעתי ברורה שיטיל את עצמו (אריינווארפען זיך) בהרחבת אהלי יוסף יצחק, וביסוד והרחבה של בית ספר לנערות בית רבקה (או בית שרה) דחב"ד, כמובן ביחד עם שאר אנ"ש אשר במחנם הט' ובכל המרץ הדרוש; וכבר ידוע פסק תוה"ק עד כמה גדולה מצוה שאפשר שזמנה עובר; וכמו שראו עד עתה הברכה מלמעלה בהצלחה מופלגה (אף שלצערי לא ניצלו כל האפשריות שניתנו כדי הצורך), מובטחני שגם להבא יתברכו מעשי ידיהם בהאמור בהצלחה מופלגה, אלא שצריך לנצלה ביותר וביותר, והלואי שיספיק זמנם ומרצם לנצלה ככל הדרוש, ואחכה לבשו"ט ומפורטות שנגשו להכנות המתאימות לפעולות האמורות ולהפעולות עצמן תיכף.

בברכת הצלחה בכל האמור.

ד'תרסה

הרב יעקב אליעזר: הרצוג, מלבורן. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ט ב'תשסו.

מו"ה משה זלמן: פייגלין. ראה לעיל אגרת ד'שפד. לקמן ד'תרעא.