ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרסח

ב"ה, א' דראש חדש אלול, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הנהלת הסתדרות פועלי אגודת

ישראל באמריקה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מיום כ"ג מנחם אב, הננו מתכבדים להודיעם שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח היום מברק ישר למקום הועידה באה"ק ת"ו - מענה על ההזמנה המברקית מהנהלת פועלי אגודת ישראל דהתם, ומועתק בזה הנוסח:

במענה על הזמנתם, אשלח ברכותי שתזכה הועידה ותצליח בפעולת אמת לחזק ולהפיץ יהדות תמימה בלי פשרות, וכדרישת רז"ל פועלי דיממא אנן, וביאר אדמו"ר הצמח צדק לפעול יום ואור על ידי נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה עדי תאיר הגאולה האמתית והשלימה.

כתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן

ליובאוויטש

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א