ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרסט

ב"ה, אדר"ח אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו במנחם, בו כותב עוד הפעם סברתו וטעמיו להעתקה ממרוקה.

ואני בדעתי אעמודה, מיוסד חזק במאמר רז"ל ענייך קודמין, אשר טובתו ברוחניות, ומזה מובן שזהו גם כן טובתו בגשמיות לנצל כשרונותיו וידיעותיו בשטח החינוך על טהרת הקדש במרוקה בתוככי אחינו בני ישראל הספרדים, וככל שיוסיף במרץ והשתדלות בזה מובטח בורא עולם ומנהיגו למלאות המצטרך לו ולב"ב שי' בעניניו הפרטים, ובודאי גם כן הצלחה בלימוד, וכמאמר רבנו הזקן בעל התניא קדישא והשו"ע אשר על ידי הצדקה (ופשוט אשר צדקה רוחנית בכלל זה) נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ויהי רצון אשר יבחר בחלק היפה זה, וכאמור, ויבשר טוב שמקים תלמידים שיוכל לאמר עליהם במשך הזמן ראו גדולים שגדלתי.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.