ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרעא

ב"ה, אדר"ח אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

זה מזמן שלא הגיעו ממנו ידיעות, ובודאי הכל בסדר.

ידוע מאמר חז"ל הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו עכ"פ להודע מזה ע"י אחר, ונעם לי לראות הרגש דאהבת ישראל אשר הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי' פייגלין מסר פתקא בקשת ברכה עבורו להרחבת הפרנסה, והזכרתיו ער"ח הרחמים על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, ויהי רצון שיומשך בפועל ובהקדם, ויבשר טוב בזה.

בודאי ימסרו האורחים דמשפחת פייגלין שיחיו לכל אנ"ש שי' בחזרתם

לאוסטראליא אודות שיחתנו על דבר ההכרח הכי גדול לא לבד בהרחבת ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן אלא גם ביסוד ופתיחת וגם הרחבת בית ספר לנערות בית רבקה בשיטת חינוך חב"ד, ומובן אשר אנ"ש צריכים להוסיף מרץ בעבודתם כיון שחלק מזה יודרש למוסד חדש זה, וכפי שהכרתי בהאורחים מאוסטראליא הנ"ל, דעתם שהשתתפותו והשתדלותו בבית רבקה תביא תועלת גדולה ליסוד והתפתחות הענינים, ואף שתקותי שגם מעצמו יעשה זה, הרי אמרו רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין ולא באתי אלא להעדפה בכמות ובאיכות ובכל עניני אנ"ש וגם הנ"ל בכלל, והטרחה בגופו ויגיעתו מועילה הרבה יותר מאשר הטרחה בממונו, וכיון שכבר עברו הנסיון דיסוד והתרחבות אהלי יוסף יצחק יצא הענין מגדר דהתחלה אשר כל התחלות קשות, ובודאי יהי' בנקל הרבה יותר מאשר בעבר, ויהי רצון שגם בזה יבשר טובות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ד'תרעא

מו"ה מנחם מענדל: ניו, מלבורן.