ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרעה

ב"ה, א' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה במנחם, בו כותב אשר עומד להתחתן בקרוב, אבל המדוברת אינה מתנהגת כיאות לבנות ישראל כשרות, ושואל מה עליו לעשות להחזירה למוטב וכו'.

ולפלא קצת הדבר, שהרי בודאי יודע אודותה מזמן, כיון שכותב שזמן החתונה תהי' בקרוב, ומוכרח הי' לפעול בכיוון האמור בהקדם האפשרי, ואופן הפעולה כבר ידוע ומבואר בכ"מ שצריך להיות בדרכי נועם, אבל מוכרח שיהי' בתוקף המתאים, וכדרך התורה בשני הענינים שכך היא דרכה של תורה שדרכי' דרכי נועם ועניני' הם חוקים שאין לנו רשות להרהר אחריהם, וכהודעת רז"ל, ומה טוב שישפיע עלי' גם ע"י ידידותי', כיון שלפעמים תכופות מקבלים השפעה בנדון כזה דוקא מאלו שאינם קרובים כ"כ, וק"ל.

אינו מזכיר דבר אודות שיעוריו בלימוד תורתנו תורת חיים והידור בקיום המצות, ובטח משתדל גם בזה ככל הדרוש שיהי' כדבעי.

בטח יודע משלשת השיעורים הידועים מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא, וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכת כוח"ט.