ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרעו

ב"ה, א' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

האברך ישראל שי'

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבו מספר מפעולותיו במחנה גן ישראל, ויהי רצון אשר הפעולות והתוצאות יעוררו אותו להתבוננות מתאימה ותוכנה: ומה בהשתדלותו עד עתה הצליחו השי"ת לפעול במושפעיו קירוב יותר לתורה ומצותי', עאכו"כ באם יוסיף בהשתדלותו באופן המתאים בכל האמור שאז תהי' ההצלחה ביותר וביותר הן בכמות והן באיכות, ובפרט על פי הידוע ומבואר במקום אחר אשר שינוי לטוב הבא בנער וילד, לפעמים משפיע על אופן התנהגותו בשבועות חדשים ושנים לאחרי זה, שלכן מובן שכדאית השתדלות ויגיעה, ובלבד להביא השינוי בפועל, אלא שמובן שצ"ל בדרכי נועם ובנתיבות שלום, שזהו ענין תורתנו וכמה שנאמר דרכי' דרכי נועם וגו' - ולאידך גיסא ישנה מעלה נוספת בשינוי לטוב הנפעל בהמדריכים כיון שאז משפיעים באופן אחר על המושפעים שלהם, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

תקותי אף שאין מזכיר על דבר זה שיש לו שיעורים לעצמו, נוסף על שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא, וקביעות עתים בלימוד הן בנגלה והן בחסידות, והשי"ת יצליחו.

כבקשתו יזכירו את הוריו שיחיו על הציון הק' - מתאים לכתבו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו לכל חבריו המדריכים וכן להמושפעים שיחיו.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תרעו

ישראל שי': רוזנפלד, עלענוויל.