ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרעז

ב"ה, א' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

... והנה בטח זוכר דעתי בהנוגע להסתדרותו שצריכה להיות באופן שיכול לנצל כשרונותיו וידיעותיו במדה היותר גדולה שאפשר ובמקום שהיא נחוצה ביותר, שלכן לדעתי עליו להסתדר במדינה ובמקום ששפה... היא שפה המהלכת, ובפרט שדוקא בשפה זו מועטים ביותר היכולים להשפיע בעניני יהדות בדיני תורה ומצותי' וכו'.

ובדעתי אני עומד גם עתה, אבל כיון שכנראה עדיין לא מתקבלת אצלו דיעה זו אם מפני מניעות פנימיות או חיצוניות, יש מקום לקבל הצעת המשרה ב... ובלבד:

א) שתהי' לו רשות ויכולת מלאה בהנוגע ליר"ש וכו' בהמוסד בו יעבוד, וזמנו יהי' פנוי לנצל כל האפשריות גם לחינוך המבוגרים, כוונתי חינוך ליר"ש ולקיום המצות בפועל, ומובן שבזה נכנס ג"כ שלא ינצלו שמו בתור נתינת הכשר לענינים בלתי רצוים, ופשיטא שלא לענינים היפך השו"ע.

ב) שבמקום עבודתו עתה יסודרו הענינים באופן שלא יסבול המוסד ע"י שעובר לכהן במקום אחר.

החששות שכותב שיש לו בקבלת משרת רבנות, הרי בדורנו זה, משרה זו רובה עניני חינוך, ובפרט אם הרב רוצה לעבוד עבודתו באמונה.

במ"ש בסיום מכתבו אודות התחלתו ללמוד קצת חסידות, רצוני לקוות שתקופת ההתחלה כבר עברה, ובמילא מגדיל בכמות הלימוד וגם באיכותו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שחלק תורה זו נקרא בפי כל פנימיות התורה, ובלשון הזהר הק' נשמתא דאורייתא, וכנראה ג"כ במוחש שע"י לימוד זה מתוסף אור וחיות בכל עניני ופעולות איש הישראלי.

בברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט ולכוח"ט.