ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרעח

ב"ה, א' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה במנחם, בו כותב סיבות השונות להמעטת וגם לביטול לימודו בתורת החסידות.

ומה תועלת בהסיבות והטעמים אם סוכ"ס חסר הלימוד, וכבר ידועה הוראת תורתנו שאפילו אנוס כמאן דעביד לא אמרינן, ועליו להשתדל ככל הדרוש בקביעות עתים ללימוד תורת החסידות, ומה טוב בכל יום עכ"פ זמן קצר, וביום השבת ופעמים בשבוע באריכות יותר, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

במ"ש אודות הטבילה במקוה, ושזה נוגע למצב בריאותו, מובן שבכגון דא צריך לשאול דעת רופא מומחה, וגם לשאול את דעתו באם מפני שעת הדחק ישים מוך (טבול במים) באוזן* איך ישפיע זה.

בודאי שומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא, ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תרעח

*) עיין דרכי תשובה סקצ"ח סק"ו.