ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרעט

ב"ה, ב' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני בת"ח קבלת הספר שארית ישראל - ליקוט מדברי גדולי ישראל בתורה וחסידות - שהו"ל.

דבר בעתו, כי אם בכל התקופות היו דברי רבותינו מאורי ישראל כמים קרים על נפש עיפה.

נפש כל איש הישראלי העיפה מתלאות הגלות, מההסתר וההעלם אשר אותותנו לא ראינו.

עאכו"כ בדורנו ובתקופתנו, אשר מקוצר רוח ומעבודה קשה שהגוף והחומר מעביד את הנשמה והרוח אין נשמע ככל הדרוש וגם מוכרח קול הקורא: לאלתר לתשובה ולתורה ולמצותי'.

וגדל חושך הגלות ונכפל עד אשר ישנם שמים חשך לאור ואור לחושך, ורק הוראות עיני העדה אשר בכל דור ודור, הם גדולי ישראל ביראת ה' ובתורתו מאירות את חשכת ליל הגלות, להורותנו הדרך בה נלך, את המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה.

ובהתגבר חשך הגלות והחומר ובחמלת ה' על עמו ישראל חשף ה' את זרוע קדשו ויאר לנו -

ע"י מורנו הבעש"ט ותלמידיו הק' ע"י אדמו"ר הזקן (בעל התניא והשו"ע) וכו'

- את תורת החסידות ועניני', המעוררת את הרגש האלקי בלב ישראל וביחוד חסידות חב"ד המורה דרך לכאו"א אשר יוכל לפום שיעורא דילי' לגשת אל הקדש לעבוד את ה' במוחו ולבו, ועוד יותר מזה - לעבדו באופן דבכל דרכיך דעהו ומתוך שמחה.

שלכן דרישת השעה היא לפרסם תורה זו אמרותי' ופתגמי' בחוגים הכי רחבים ויגיעו הדברים גם אל אלו אשר, לע"ע, עדיין לא זכו ליהנות ממאורות הללו.

ללקוט פנינים מים החסידות, אשר ילהיבו נר ה' נשמת אדם שבכל אחד ואחת מבני ישראל עד שיעשה הנר לאבוקה מאירה את חייו, גם את חייו היום יומים וחלקו בעולם.

ויקיימו בפועל את המרומז בפרשת שבוע זה:

שופטים (הפסק וההחלטה) ושוטרים (קיום ההחלטה - ע"י גערה במבין והכות כסיל זה יצה"ר) תתן לך בכל שעריך עינים אזנים אף פה (ס' יצירה פ"ד. וראה של"ה ס"פ שופטים). - של העיר קטנה זו הגוף, ושפטו את העם אלו האברים (נדרים לב, ע"ב) משפט צדק (קשוט - אין אמת אלא תורה) לא תטה משפט (עצמו ע"י אשר) לא תכיר פנים (של עצמו ע"י אשר) ולא תקח שחד (דאהבת עצמו, אשר על כל פשעים תכסה. ואז) תחי' וירשת את הארץ אשר ה"א נותן לך.

חלקו בעולם, שישחררנו מחושך הגלות יאיר ויזכך אותו עד אשר קדוש יהי' גם אוירא ואפילו גושא.

ועי"ז גאולת חלקו הוא, יקדים הגאולה השלימה, גאולת כל אחב"י כפשוטה גאולה האמיתית לירש את הארץ אשר ה"א נותן ע"י משיח צדקנו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ד'תרעט

מו"ה משה: גורדון, ברוקלין.