ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרפ

ב"ה, ב' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י מנ"א, שנתקבל זה לא כבר - נעם לי לקרות בו, אשר זוגתו שתליט"א מחזיקה בעבודתה בקדש, בבי"ס חב"ד אשר ב... ובטוחים יהיו בבורא עולם ומנהיגו, שיושפע רוב ברכה, והצלחה גם בעניני' הפרטים ע"י עבודה הכי נעלית זו.

ומ"ש ע"ד הסכסוכים, היחס הבלתי מתאים וכו' - בטח מקצתו מתבאר ע"י הדוחק הכספי המכריח לצמצומים (שאינם נראים אפילו בעיני הגזבר), אבל מרוב הדוחק אין הברירה בידו ומנסה - כלפי חוץ - למצוא הצדקה על זה. אבל סו"ס, כמו שרואים בכל מוסדות דקדושה, מתמעטים הצמצומים. וכל העובדים בהם ולוקחים חלק בהתפתחותם והרחבתם - באים על שכרם, לא רק ברוחניות, אלא גם שכר גשמי כפשוטו.

ומזה מובנת גם כן השקפתי בהנוגע לעתיד, כיון שהשגחה העליונה העמידתו וגם העמידתה על חלק היפה, יש להשתדל בזה ככל הדרוש. וסו"ס יוטבו גם היחסים, ובודאי מצדו יעשה ככל התלוי בו לקירוב הלבבות בהנ"ל, שתועלת בזה לכל הצדדים, וק"ל.

ועיקר העיקרים שבזה הוא - מה שכותב שהצליחה בעבודתה והילדים רוחשים לה יחס מיוחד והתקשרות, שזהו הצנור הכי מתאים להחדרה בהילדים אהבת ה' אהבת התורה ומצותי'. ותקותי שימצא ג"כ אותיות להסביר לזוגתו, אשר אף שלע"ע איזה מנהגי חב"ד אין נראים בעיני', במשך הזמן תמצא די ביאור והסברה עליהם.

ולשנת הלימודים הבע"ל, אשר תקותי שבמוסדות חב"ד יתחילו בזה איזה זמן לפני המועד הרשמי, יה"ר שיצליחו שניהם בשטח חינוך חב"ד בהצלחה מופלגה, ומתוך בריאות והרחבת הדעת ופרנסה במנוחת הנפש.

ואכפול ברכתי אשר השי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

הפ"נ המוסגר במכתבו - יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל.