ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרפא

ב"ה, ג' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יעקב יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' דחדש הרחמים, נעם לי לקרות בו שנתוספו אברכים בשעת לימוד דא"ח, אף שכמובן גם עם ההוספה אינו מספיק כלל, וכפשוט ג"כ מדיוק הלשון הפצת המעינות חוצה, וכיון שתובעים זה בודאי ניתנה האפשריות למלאות הדרישה.

ומובן שדברי אלה מופנים לא רק אליו אלא לכל אנ"ש אשר במחנו הט' כמו שהם מופנים לכל אנ"ש אשר בכל מקום...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תרפא

מו"ה יעקב יוסף שי': גורקאוו, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'פ, ובהנסמן בהערות שם.