ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרפג

ב"ה, ג' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלום מענדל שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח הרחמים.

בטח מחפש, ואז ימצא, גם היכירות בקאנסולאט בכדי למהר ההשתדלות לזמן המתאים.

ובמ"ש אם הדיוק דוקא לחזור בע"פ או גם בפנים, הנה הדיוק הוא שיהיו דברים היוצאים מן הלב, כיון שהתכלית היא הפעולה על השומעים, ונכנסים ללב השומע כשיוצאים מלב המדבר, זאת אומרת שהנקודה היא שיהי' בכן ופועל.

בודאי אין מסתפקים בדבור פעם אחת עם מרת... תחי', וממשיכים בזה. ובפרט שישנם ענינים שנזהרת בהם, וידוע דבר משנה דמצוה גוררת מצוה. והשי"ת יצליחם.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ד'תרפג

מו"ה שלום מענדל שי': קלמנסון, פריז. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'כח.

בקאנסולאט: לקבל רשיון לבוא לשהות בחודש תשרי במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

הדיוק: באגרת המזכירות אליו מיום כ"ד מנ"א:

על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א שלוח לו בזה מכתב דרישה, בתנאי שתהי' תועלת הרבים על ידי שיחזור המאמרי דא"ח ושיחות הק' שיזכה לשמוע מכ"ק אדמו"ר שליט"א במשך שהותו כאן, כשיתועד - בחזירתו מכאן.

ראה גם לעיל ד'תפד, ובהנסמן בהערות שם.