ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרפד

ב"ה, ג' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מוה"ר משה פנחס שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לקרות מכתבו משני בחדש אלול הוא חדש הרחמים, בו כותב אשר עלה בידו ובידי זוגתו תחי' לפעול בעניני תורה ומצות וחסידות במשך שהותם בהאטעל.

ויה"ר שהצלחתם בזה תוסיף חשיקה וחפיצה להמשיך בכגון דא להבא שהחפיצה והחשיקה יגלו גם כחות הנעלמים נוסף על כחות הגלוים, ושאז לא רק שתהי' תוספת בפעולה אלא שההוספה תהי' גם באין ערוך, כי הרי אין ערוך בין כחות הנעלמים לכחות הגלוים, וכיון שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, אלא שכמה פעמים ככה מתוסף גם בברכות השי"ת באין ערוך בענינים הפרטים ובהמשכה מההעלם, ומובן ופשוט שעניני הבריאות בכלל זה ולראשונה, כי הרי היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

בודאי ימצא אותיות המתאימות לבאר לזוגתו שתליט"א את האמור שהרי גם לה חלק בפעולות האמורות וככתבו בזה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ד'תרפד

מוה"ר משה פנחס: כץ, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתסו, ובהנסמן בהערות שם.