ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרפה

ב"ה, ג' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מרדכי

דוב שי'

שלום וברכה!

... בטח זוכר מה שנדבר בדבר חיפוש אחרי ספרים וכתבי יד וכו', וכבר אמרו רז"ל באופן החיפוש שצ"ל בחורין ובסדקים וכו', ובפרט שבדורנו זה ה"ז ענין של הצלת ספרים מרקבון ח"ו, ואם ירצה גם בזה יצליח, ות"ח מראש.

ד'תרפה

מו"ה מרדכי דוב שי': טלישבסקי.

מה שנדבר: ראה לעיל חי"ב אגרת ג'תתעז, ובהנסמן בהערות שם.