ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרפז

ב"ה, ה' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

לכל אחד ואחת מאנ"ש, וביחוד להנהלות

ארגוני

ומוסדות אנ"ש אשר באה"ק תובב"א

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקרות מכתבי אנ"ש שי' מאה"ק ת"ו, מעת ביקורם של השלוחים האברכים הרבנים שליט"א באה"ק ת"ו וגם לאחר זה, בם מתארים ההתעוררות שהביא הביקור, ההחלטות שנתקבלו בכו"כ מקומות וחוגים, והרושם הכללי וגם הפרטי שהשאירו בביקורם, דבריהם ופעולותיהם.

ואחרי כל זה, בודאי למותר לעוררם, אשר כל הענינים האמורים, מבלי להמעיט החשיבות שלהם וערכם, וכידוע פתגם כ"ק רבותינו נשיאינו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובפרט כשבאה בדברים היוצאים מן הלב ומאלו הנמצאים באהלה של תורה, נגלה וחסידות, הרי לאחרי כל זה - בהתחשב עם התכלית המקווה, הענינים האמורים הם בגדר חרישה ובכמה מקומות גם זריעה, וכמו - שבמשל - נראה כמה הרפתקאות עדיין לאחרי החרישה וגם הזריעה עד שמביאים הדבר לשלימותו, הרי כן הוא גם בנמשל, שכמה מלאכות מחשבת, ובלשון חז"ל ע"ד הצחות, מלאכות שבהם נבנה המשכן עליו נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, צריכים להעשות עד שיוגמר הדבר.

ופשוט אשר מלאכות אלו מחובתם וגם זכותם של כל אנ"ש בתוככי כאחב"י הנמצאים באה"ק ת"ו, וביחוד ולכל לראש - ארגוני אנ"ש, אשר אינה דומה מצוה הנעשית ע"י רבים לנעשית ע"י יחיד ויחידים.

ובודאי למותר להוסיף, אשר כל עוד רושם הביקור ועניניו קרוב בזמן - חיותו גדולה יותר, ובקל יותר להמשיך בכל הענינים הצריכים לבוא לאחרי הביקור באופן הכי יעיל ובתועלת הכי מוצלחה.

ובפרט אשר הזמן גרמא, שנמצאים אנו בחדש הרחמים, אשר, בלשון רבנו הזקן, המלך מה"מ הקב"ה נמצא בשדה והרשות לכל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בספ"י ומראה פנים שוחקות לכולם (לקו"ת ראה לב, ב), אשר מובן שכמים הפנים לפנים מתעורר כן גם האדם התחתון, איש ואשה הישראלים, אשר אתם קרוים אדם.

הצעתי אשר, אם לא נעשה כזה עד עתה, הרי תיכף לקבלת מכתבי זה, יתייעצו ביניהם איך לגשת לפעולות בכיוון האמור בהקדם הכי אפשרי, למנות ועד מצומצם או גם יחידים על פעולות מסוימות (בכדי שלא יעשה בענין כבקדירה דבי שותפי), ויגשו תומ"י גם להבאת ההחלטות בפועל.

ויהי רצון אשר מלכנו שבשמים, הנמצא עתה בשדה וכאמור, יקבל גם בקשתנו זו להצלחה בכיוון האמור ובפעולות האמורות, הצלחה הכי גדולה ומופלגה, ויקבלה בסבר פנים יפות, שעי"ז בטלים כל ההעלמות וההסתרים, וילכו מחיל אל חיל לא לבד בניצול הביקור ורושמיו, אלא גם בהוספה עליהם כהנה וכהנה בכל הפרטים.

המצפה לבשו"ט ומפורטות בהנ"ל, וחותם בברכת הצלחה מופלגה בהאמור, וכתיבה וחתימה טובה לכאו"א וב"ב שיחיו,

מנחם שניאורסאהן

ד'תרפז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 469. ראה גם אגרת הבאה.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.