ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרפח

[ה' אלול, תשט"ז]

... נעם לי לקרות הראשי פרקים מפעולות האברכים השלוחים הרבנים שליט"א באה"ק ת"ו. ובודאי עוד ימלא בזה בהענינים בהם משתתף, ויעורר שיעשו ככה אלו שהשתתפו בשאר הפעולות שהוא כותב אודותם רק ראשי פרקים מפי השמועה.

ונקודה הכללית בכל זה היא, שאחרי כל העילוים - ביקורם של הנ"ל הוא מעין חרישה ובמקצת גם זריעה. ועתה באה עיקר העבודה - המוטלת על אנ"ש בכלל וצעירי אגו"ח ביחוד - לעשות כל שאר המלאכות דחשיב תנא בסידורא דפת עד שיהי' - בלשון החסידות - דבר ראוי לאדם עליון שעל הכסא, עולה על שולחן מלכים הוא ממה"מ הקב"ה, והנמשל מובן, ומהנכון שתומ"י, כל זמן הרושם חם וחי, יתייעצו ביניהם איך לנצל הביקור והפעולות של הנ"ל באופן הכי יעיל, והשי"ת יצליחם.

אף שכותב הנני עד"ז גם להנהלת צעירי אגו"ח, כבר הראה הנסיון שלפעמים מתקבל זה כקדירה דבי שותפי, וכיון שהצליח הוא בכגון דא עד עתה להניע את הגלגלים וכו', יה"ר שיצליח בזה גם עתה נוסף על פעולתו הוא בעצמו.

ד'תרפח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 470. ראה גם אגרת הקודמת.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.