ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרפט

ב"ה, ה' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בתודה קבלת החוברת הראשונה של השיחות לנוער, ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי כאשר הופיע לאור עולם הנ"ל.

ויה"ר שתהי' זה התחלה טובה לכבוש הספרות באה"ק ת"ו, וביחוד הספרות לנוער ע"י תורת נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כי... גם שיחות אלו סוכ"ס התכלית המקווה הוא הפצת המעינות חוצה, וכמו בכל עניני התורה והמצוה (וכמש"נ ויצונו ה"א לעשות את כו' ליראה, אשר כיצד יבוא לאהבתו ויראתו הוא ע"י שיתבונן בגדולתו וכו' כפס"ד הרמב"ם, שזהו ענין תורת החסידות דע את אלקי אביך), והשי"ת יצליחו בהצלחה מופלגה, ויתוסף עי"ז גם בעניניו הפרטים.

בברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה.

נ.ב.

הפ"כ ע"י האברכים השלוחים הרבנים שליט"א נתקבל ות"ח.

ד'תרפט

מו"ה אברהם שי': מייזליש, כפר חב"ד.

החוברת הראשונה: ראה לעיל ח"ט אגרות ב'תתכו. ב'תתלד. ח"י ג'רמא.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.