ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרצא

ב"ה, ה' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... וביותר תמיהני עליו אשר זכה שבורא העולם בחסדו הכי גדול מראה לו ולזוגתו וב"ב שי' נסים גלוים (והלואי לא הי' מעורר ספק בהנוגע להעבור וגם בהנוגע לקריאת השם שהיו הנסים עוד יותר במילואם), ואף שאין אתנו יודע עד מה קרוב לודאי שחלק חשוב בזה הוא עבודתו בקדש ב... מוסדות חינוך של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ולאחרי כל זה מביט על עבודתו כענין של הכרח ועשיית טובה לזולתו, ואשר רק משום הפרנסה גשמית כאילו מוכרח להתעסק בזה, וק"ל, ובפרט שאין רצוני להאריך בדבר המצער וכו'.

ויה"ר שכיון שנמצאים אנו בחדש זה אשר המלך נמצא בשדה ומקבל את כאו"א בפנים שוחקות (ראה לקו"ת דברים לב, ב בארוכה), יקבל גם בקשות כאו"א מעסקני... וגם אני בתוכם שיתמסרו כולם סוכ"ס לפעולות בביסוס הגדלת והרחבת... ככל האפשרי ולהעמיד תלמידים זרע ברך ה'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ולכוח"ט לו ולכל ב"ב שיחיו.