ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרצג

ב"ה, ה' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בודאי לדכוותי' אך למותר לעורר שאם בכל הזמנים תפקידו של בית הספר החרדי הי' ללמד את ה[מ]חונכים תורתנו הקדושה, נוסף בתקופתנו התפקיד שצריך הוא לחנכם בעניני יהדות בכלל וקיום המצות ואפילו ידיעות הכי פשוטות, במלות אחרות לעשות מציאות של ילד ישראלי בן אברהם יצחק ויעקב, ומובן ופשוט שזהו עיקרי עוד יותר מאשר ידיעת התורה אפילו את"ל שיש להפריד ביניהם.

שלכן, וכמו שהארכתי במקום אחר, מוכרח שבכל תכנית לימודים איזה שתהי', מכתה הכי נמוכה עד לכתה הכי גדולה וגבוה, יוקדש חלק חשוב ללימוד עיקרי היהדות וידיעת הלכות הצריכות בחיי יום יומים מנהגי ישראל וכו', והרי ידוע פס"ד חז"ל, גדולה שמושה של תורה יותר מלימודה.

בטח ישנה תכנית כללית שעמה מתחשבים, אבל בודאי די מקום לכל מנהל ביה"ס שלו להכניס הלימוד והחינוך האמור במדה חשובה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון המנהל, ובערך גודל הענין וחשיבותו היסודית כל יגיעה בזה כדאית, וזכות הרבים תשב"ר מסייעתו.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, וכתיבה וחתימה טובה.