ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרצד

ב"ה, ו' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אשר בעת היותו בביתו מצבו ביראת שמים טוב יותר מאשר בהיותו בישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר ב... אף ששוקד בלימוד התורה בכלל ובלימוד תורת החסידות ביחוד, ושואל מה עליו לעשות.

הנה פשוט ומובן אשר סברא האמורה הוא עצת היצר שרוצה למנוע אותו מלהיות באהלה של תורה ובאהלה של תפלה, שהרי הם דוקא לא בבית כידוע דבר משנה, שהתורה נקנית בדבוק חברים והוי גולה למקום תורה, ועל דרך זה הוא בנוגע לתפלה, ובפרט בנוגע ללימוד החסידות, ויגביר אומץ וירגיז על יצר הרע כמבואר בתניא, והשי"ת יצליחו.

מהנכון הי' לבדוק את התפילין שלו, וכן שילבש טלית קטן שציציותיו בדוקות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר