ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרצה

ב"ה, ו' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח הרחמים, בו מבקש להראותו שער התורה והיראה הדרך לשמירת עינים ולשון וכו'.

מובן שהנ"ל תלוי בכמה פרטים ותכונת נפש השואל, תנאי המקום וכו', ואף שנקודה התיכונה בכל זה הוא כפי האמור - בתניא קדישא ריש פרק מ"א לעורר היראה הטבעית וכו' להתבונן במחשבתו כו' הנה ה' נצב עליו כו' ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, עיי"ש, כמה אופנים ישנם וכמה דרכים ישנם בהנהגה לאחר זה, ויפרש ענינו לפני אנ"ש ידידיו המכירים אותו והם יורוהו מיוסד על הנסיון בהמושפעים שלהם בכגון דא, וזמנא קגרים להצלחה באמור ע"פ המבואר בלקו"ת פ' ראה לב, ב שבחדש אלול המלך נמצא בשדה ומקבל את כל אלו הרוצים לקבל פניו בספ"י כו', עיין שם.

בברכת כתיבה וחתימה טובה ולבשורות טובות בהאמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר