ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרצו

ב"ה, ז' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

כו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

על של עיקר באתי, אשר אמש בקרני הרב האלענדער שי', ובתוך הדברים סיפר שבהיותו בקיוב ביקר עם חבריו אצל הרב דשם פאניטש, והי' נוכח אחד שאמר לו שהוא בעל אחות אשתו (בזווג ראשון) של הרב זוין שליט"א (יותר פרטים אודותו איננו יודע).

ומראהו כזקן בן שמונים לערך. ובסוד הוסיף שבלילה מכבה את הנרות ושומע ע"י הרדיו לשידורים מאה"ק ת"ו. וכיון שהבנתי מדברי הרב הולונדר שי' שעדיין לא הודיע לכת"ר עד"ז, ומטרדותיו - מסופקני מתי יודיע, לכן באתי בשורותי אלו.

בודאי נתקבלו שני המברקים שלי, ועליהם להוסיף, אשר הרב וולגלרנטר שי' אמר לי, שגם מצדו יפנה - ואפשר גם במברק - להרבנים הראשים בקשר עם המצב בהבעיא דאניות בכלל, וביחוד בקשר עם האני' שתכניתה להפליג /8;22amp&. ולאחרי אריכות השיחה עמדי... לא הי' בידו לאמר לי אף טעם אחד בזה, אפילו טעם קלוש אף כשצטטתי בשיחתנו מה שהי' כתוב במכ"ע דאה"ק ת"ו "הטענה" דפקוח נפש "כיון שבאם יהיו הוצאות יתירות ילכו הנוסעים הלוך ופחות, ובמשך הזמן אפשר שתתבטל הנסיעה בכלל וכו'", כן הביאו אלי אתמול עוד טעם משונה, שע"י "העגון בדרכה יום או יומים יותר - דמי הבטחון עולים ביוקר יותר, ויתייקרו המחירים וילכו הנוסעים הלוך ופחות וכו'". ומובן כמה חוכא וטלולא בזה אפילו בתור קס"ד.

דא"ג - גם בזה יש לראות עד כמה צודק הענין דאגב חורפא וכו' ושהרצון מטעה את השכל, ולפעמים גם באופן מבהיל, שאחד כאן הרוצה להתיר ולא מצא כל טעם בשכל, מנמק הקס"ד שלו בסברא (טפוסית - אפשרית בבני ישיבה), אף שמדבר אודותה ברציניות עמוקה, והיא: את"ל שהנוסעים בכגון דא אסורים לנסוע כיון שאפשר לעגן האני' וכו' הרי על מה קאי השקו"ט באחרונים באופן היתר הנסיעה כשהמלחים הם יהודים, וע"כ שזה גופא מוכיח שגם אז מותר. ומובן שתומ"י הוסיף "שראי" זו מוכיחה שגם לבעלי האני' מותר להסיע אניתם בשבת, שהרי לא כתבו בראשונים ובאחרונים המביאים השאלה באני' שבעלי' בנ"י, ולא הדגישו בפירוש שאין בעלי האני' צייתי לדין ישראל.

באמת לא הייתי מצטט אפילו את זה, אלא שחוששני שגם באה"ק ת"ו ישתמשו בנימוקים אלו, ובמכש"כ וק"ו שמנמקים שפקוח נפש בדבר כיון שלאחר כמה שנים אפשר שיבוטלו האניות וכו'. וכנ"ל.

בביאור להכתוב במברק - כפי שמתארים המצב עפ"י הידיעות מאחורי הפרגוד, הנה ברור הדבר שבלא לחץ מצד הרבנות והנוסעים לא תציית הנהלת צים לאיסור, ובטענה חדשה שנתחדשה זה עתה בבית מדרשם "שכבר חזקת כמה שנים לנסיעות הנ"ל". ומאידך גיסא, אם הרבנות וכתות נוסעים ידרשו בתוקף המתאים, זאת אומרת שבאם לא ימלאו דרישתם לא יסעו באניות, ברור שתשתדל הנהלת צים לסדר הענין (עכ"פ באיזה אניות), ולכן הדגשתי בהמברק, שאפילו אם הי' מקום לאמר שאפשר למצוא צד היתר לנוסעים (באם לא ישתו וירחצו בהמים מתוקים באני', לא ישתמשו בהנוחיות וכו'. כמובן, תנאים - שרובא דרובא לא יקיימו אותם כלל וכלל) - הנה היתר זה יבטל - במציאות - את האיסור לבעלי האניות.

עוד יותר נודעתי - בתמי' גדולה - מהרב וולגלרנטר שי' שמחפשים עצות שמי שהוא (מבין במכונות?) יבקר באני' בעת שהיא פועלת, בכדי לבחון אופן הנהלתה ופעולתן של המכונות, וכמובן נתקלים בקישוים בזה (ולגודל תמיהתי), ושעד עתה לא דרש מי שהוא את היומן של האני' - בעבר במשך השבועות האחרונים - שבו נרשמות כל הפעולות ומלאכות שבאני' ברור ומפורט, וכששאלתיו - הרי זה בירור היותר פשוט, לא הי' בידו מה לענות לי.

דא"ג השלוחים האברכים שליט"א מסרו בכאן שהרב פרנק שי' התאונן לפניהם שאינו יודע תוכן מכתבי, אף שכפי ששמע אודותם גם דעתו נוטה כן. וזה הביאני לבקש במברק שיראו להנ"ל את מכתבי.

מעכב הנני לע"ע את השקו"ט במכ"ע כאן אודות בעיות האניות, ונדפס כאן רק מה שכתבו מאה"ק ת"ו. אבל אם יתארך המצב יותר, מסופקני אם לא יתפרסם הדבר ברשות הרבים ממש... וזהו טעם נוסף על נחיצות בירור המצב ככל האפשרי בהקדם.

מוסר השכל יש ללמוד גם מענין האמור, ע"ד מ"ש הוי מושכי העון בחבלי השוא וגו' - שבתחלה היתה האני' מכאן מפליגה איזה ימים לפני השבת, וכנראה לאחרי שראו שהכל שלום ושלוה, התחילו להפליג גם בעש"ק. וכמובן לא תמיד דוקא "בעלות השחר" (דא"ג אי אפשרי הוא, כיון שיציאת אני' מהנמל קשורה בכמה פעולות של משרדי הנמל, ופרט למקרים יוצאים מן הכלל בתכלית אין הם - המשרדים - מוותרים על מנוחתם, ואין הם מוסיפין ומקדימים שעות עבודה. שלכן, עפ"י הרוב, התחלת היציאה מן הנמל - קרוב לחצות היום, ואולי עוד מאוחר). וכשגם זה עבר בשלום ולבלי תגובה, חדשו בשנה זו שע"פ התכנית תפליג אני' מכאן בערב יום הכפורים (ובהתאם להנ"ל במוסגר, הנה מלבד הפעולות המשרדיות ביציאת האני' מהנמל, הסדר, כידוע לכל ימאים, שבנמלים בעלי תנועה גדולה ורבה, האני' מוצאת מן הנמל ע"י אנית עזר המובילה אותה מרחק גדול מן החוף והנמל, ורק אח"כ מגבירים פעולות האניה והאנית עזר חוזרת לנמל, והאני' מפליגה במכונות עצמה, שגם זה מתארך כמה זמן, וע"פ הרוב כמה שעות. נוסף על האמור, הרי לאחרי כניסת הנוסעים לאני' מתארך כו"כ שעות עד שמסדרים כל הרשימות, הפנקסים, כתיבת קבלות על הדברים המופקדים, שינוים מחדר אחד לשני הנרשמים בספרי האני' ועוד ועוד, שברובא דרובא זהו נמשך שעות מרובות ביותר. ומובן - כשהפלגת האני' מתחלת לאחרי הצהרים בעש"ק מסתיים כל הנ"ל כמה זמן לאחר השקיעה וצאת הכוכבים).

והנה לדידי - אין צריך לכל הנ"ל, כיון דקם לי בדרבה מני', ולא באתי בזה אלא להוכיח גניבת דעת הקהל ע"י אנשי האני' וע"י כל אלו שנסעו באניות המפליגות בעש"ק, שאי אפשר שאינם יודעים ע"ד הנ"ל, שהרי בדידהו הוה עובדא, ובכל זה הם הצועקים בקול גדול שאין כל מלאכה ואין כל חשש איסור כו' וכו' (ודוקא דבריהם מתקבלים).

שאלני הרב חנזין שי' וגם בשם כת"ר שי' - אם לעשות העתקה או צלום ממכתבי ולשלחם לכמה רבנים באה"ק ת"ו - והנה אף שמצד עצמו נכון הדבר במאד שידעו גם אלו מאופן הנהלת האני' וכו', וכנראה שאין ידוע כלל עד"ז, אבל באם לשלוח הנ"ל ע"י דואר וכיו"ב, מכמה טעמים יש לחשוש לתגובות בלתי רצויות. ולדעתי בנקל יש למצוא אחד מאנ"ש בכל אתר ואתר דמושב חברי הרבנות הראשית וכיו"ב - שיבקרם על דעת עצמו, ובהזדמנות זו יראה לו או גם יתן העתק מכתבי. וישימו דבר בפיו - של הא' דאנ"ש - מה לענות בבירור השאלות שישאלוהו בזה.

באם נכון כמו שהבנתי מהרב וולגלרנטר שי' שצריך לגייס דעת כל חברי הרבנות, יש להתענין ביותר בהבאת הנ"ל לפועל. ומובן שאם קשורות בזה הוצאות - צילום וכו' - יסלקו אותן בת"ח. ופשוט שברשותו לגייס בשמי את המתאימים לזה מבין אנ"ש, אלא שפרסום יתר בזה - צ"ע אם רצוי הוא.

תקותי שהתדבר כפי הדרוש עם מר שזר שי' בענין דהוצאות נסיעות השלוחים שליט"א. שמובן שאין כדאי שיעשה הדבר חוב ישן. וגם בשביל הנ"ל נקל בטח יותר לתת מהקופה בקירוב זמן לביקורם, מאשר כמה שבועות לאחרי זה... עדיין איני יודע בדיוק הוצאות הנסיעה והאש"ל באה"ק ת"ו, אבל כנראה שהוא יותר ממה ששיערתי. ויה"ר שתועלת שתבוא ע"י ביקורם - תצדיק את כל ההוצאות, אפילו בהתחשב עם המצב הדחוק בהקופה, ולא עוד אלא שתעלה עליהם כו"כ.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בת"ח ובברכת כוח"ט,

מ. שניאורסאהן

ז"ע הגיעתני שמועה מוזרה, אשר הרב... שי' הוציא מישיבתו שני אברכים מפני שלומדים דא"ח! האומנם נכונה השמועה?

ז"ע הגיעתני ידיעה שבחדשים הבאים (מתחיל מתשרי) - אף שהימים

מתקצרים - מסדרים שכל האניות הישראליות יפליגו מכאן בועש"ק.

ד'תרצו

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שי, ובהנסמן בהערות שם.

בהבעיא דאניות: ראה גם לעיל אגרת ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

שהתדבר כפי הדרוש עם מר שזר: ראה לעיל אגרת ד'שי.