ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תרצט

ב"ה, ח' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד חדש מנ"א, שהתארך קצת בהילוכו עד שהגיע לידי.

במשך הימים ושבועות שעברו בטח נתבררו כשרונותיו בהנוגע להדרכה וחינוך, ובהתאם לזה יכול לשער הצלחתו בעתיד ולהחליט כראוי.

ובמ"ש אודות מה שנתרשם מהענינים בסביבתו וכו', הרי כבר כתבתי חוות דעתי בזה, שהיסח הדעת מהתרשמות זו ע"י תקיעת מחשבתו במחשבה טובה היא העצה והסגולה בכגון דא, ותקל עליו עבודה זו באם יהי' שגור אצלו בעל פה וחקוק בזכרונו מה שכתוב בתניא ריש פרק מ"א והנה ה' נצב עליו כו' עיין שם.

לפלא שאינו מזכיר במכתבו אודות בדיקת התפילין שלו ושאר הענינים אודותם כתבתי במכתבי מאז.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכוח"ט.