ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תש

ב"ה, ח' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מחדש מנ"א, בו כותב אודות נוסח התפלה וקשר של תפילין.

- וכבר ידוע במסורת חב"ד אשר רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע בירר נוסח זה מכמה עשיריות נוסחאות, וכיון שהתפלה ענינה גם להעלות את כל עניני האדם הרוחנים וגם הגשמים, מובן מזה שהרוצה להיות נמנה על חסידי רבנו הזקן מהנכון ביותר וטוב להתפלל בהנוסח אשר קבע, ועד"ז הוא גם בהנוגע לקשר של תפילין ושאר ענינים הקשורים בתפלה.

כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר