ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשב

ב"ה, ט' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלא הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות החפירות בבית שערים, ובטח בינתים נודע לו ממכתבי הרבנים באה"ק ת"ו בענין זה.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד מעמדו ומצבו בלימוד התורה והידור בקיום מצותי', והרי הם הן הצנור והכלים לכל עניני איש הישראלי, ובפרט של בן ישיבה, ובטח ימלא בהזדמנות קרובה, ויה"ר שיודיע גם כן שיש לו קביעות בלימוד פנימיות התורה שבדורנו זה נתגלתה בתורת החסידות המביאה את האדם לאהבתו ויראתו ית' (עיין רמב"ם הלכות יסוה"ת ריש פרק ב') המאפשר לו לקיים מצות אחדות השם (כיון שאז מבין מה ענין האחדות האמיתית) וכו' מצות תמידים בכל זמן ובכל מקום ובכל איש עם הישראלי. וכמובא בהקדמת ספר החינוך, ויהי רצון שיוסיף גם בקביעות זמן וכפסק דין דמעלין בקדש, וישפיע על חבריו בכגון דא.

בברכה לבשו"ט וכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א