ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשג

ב"ה, ט' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

מחות' הרה"ח זך הרעיון ענף עץ אבות

מו"ה אברהם יהודא שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבו מער"ח הרחמים, וכבקשתו אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונעם לי לקרות בו שחלק לו בענין... שי'. ויה"ר שיהי' בזה פירות ופירות פירותיהן, והעיקר שלא ישארו הענינים בעולם הדבור אלא שיבואו בפועל ובמעשה, היינו שבתעמולתו ידגיש הנ"ל שהמעשה הוא העיקר, ונוסף על זה ממנו ההתחלה היפך הנחת שכל האנושי וכשתי הדיעות (שבת פ"ח סוף ע"א) דעת הצדוקי, וביאור רבא שדוקא ע"י הקדמת נעשה לנשמע נצולים מסילוף השכל אפילו ולצערנו ולדאבוננו הרי דוקא בחדשים האחרונים כנראה התגברה המלחמה נגד הדת, וכמו חפירת בית שערים ענין השבת, ד"א, רעפארם וכו', וקשה להאריך בדבר המצער עד כדי להבהיל.

בתוך הספרים שקבלתי לא כבר נמצא גם הספר תולדות הגר"א, ותמהתי למצוא שם ציון בשם כת"ר למ"ש בפסקי דינים להצ"צ בסופו בהנוגע להגר"א, ואם הייתי מוצא זה בשמו של אחר לא הי' מפליאני כ"כ הדבר, אבל בידעי עד כמה מייקר הוא הספורים הקשורים בנשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ששמע בבית אביו ע"ה, הנה פלא גדול בעיני איך נתקבל אצלו ענין שהוא בהיפך הגמור והמוחלט מיחסו של אדמו"ר הצ"צ בעניני תורה שלבו בזה כלב הארי, ועיין בפסקי דינים להצ"צ בסיומו למ"ש בהנוגע להוראת אדמו"ר הזקן, והגם כי מי אני כו' מ"מ תורה היא וכו', אף שבודאי דבריו היו קדושים בעניני הצ"צ, ואיך זה אפשר למה שכתב שם בענין שציין כת"ר, והוא ע"ד המסופר ע"ד אחד הגדולים שכשאמרו לו איזה ענין בשם הרמב"ם, אמר, שלא נמצא זה בשום מקום, והוסיף שלא מפני בקיאותו שוללו בהחלט אלא שכיוון שהוא היפך השכל אי אפשר שיכתוב הרמב"ם דברים כאלו.

וגופא דעובדא הכי הוה, ששמעתי מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר: הפסקי דינים נדפס בווילנא ששם היתה יד המתנגדים בעת ההיא תקיפה, ובפרט שהי' בין גברא לגברא בליוב'.

והבחור הזעצער הוסיף תיבות אלו שאותם ציין כת"ר, ותיכף כשיצא מבית הדפוס ומצאו ההוספה, הנה ברוב הטופסים הספיקו לתקן את זה, ורק במספר מועט נשאר, וכדמוכח מרוב הטופסים דהוצאה זו עצמה, ודוקא בחדשים האחרונים שכמה מהמתנגדים שיירי התקופה ההיא התחילו עוד הפעם להתקנא בהפצת החסידות, ואוחזים באמצעים מבהילים לעכבה (עד כדי גירוש תלמידים מישיבה בשביל שמצאום לומדים תניא וכיו"ב וכרגילות השנים האחרונות אין איש שם על לב), הנה מצערת שגיאה הנ"ל, אף כי שגיאות מי יבין.

תח"י ביכעל כת"י (מעתיק. גכתי"ק נשאר מעבר לים) של חלק הפס"ד הנ"ל. וכמובן אין שם שורותיים אלו.

בברכה לבשו"ט וכתיבה וחתימה טובה ולב"ב גופא ונה' מעליא לכל לראש.

ד'תשג

מו"ה אברהם יהודא: חן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקנ, ובהנסמן בהערות שם.

בפסקי דינים להצ"צ: הוצ' קה"ת ע' 138 [814].

בבית אביו: הרד"צ חן.

וגופא דעובדא: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תפד.

גירוש תלמידים: ראה לעיל אגרת ד'תרצו בסופה.