ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשד

ב"ה, ט' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה אהרן יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משני באלול.

כבקשתו אזכירו ואת ב"ב שי' שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נשיא ישראל, מתאים לכתבו, ומהנכון שיבדקו התפילין שלו, ושעכ"פ מכאן ולהבא ישמור תקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בשלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא, ובמתאים לגילו הנה שמענו הוראה כ"ק מו"ח אדמו"ר בכגון דא, שנכון הדבר לעשות קביעות בלימוד המשניות, נוסף על שאר השיעורים, ואם באפשרי להיות בקי בפרקי משניות בעל פה, והשי"ת יצליחו בכל האמור.

כיון שנמצא הוא בסביבת אנשים שזמנם פנוי צריך להביט על עצמו כשלוחא דרחמנא להפיץ שם עניני יהדות בכלל הידור קיום המצות ושיעורי תורה וביחוד בהלכות הצריכות בחיי היום יומים, וכבר ידוע פתגם נשיאנו רבותנו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, והשי"ת יאריך ימיו ושנותיו בנעימים ויבשר טוב בכל האמור.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

נ.ב.

תקותי שמשתתף בהתועדות אנ"ש הנערכות גם בתל אביב מזמן לזמן ועכ"פ יעשה זה מכאן ולהבא.

ד'תשד

מו"ה אהרן יצחק: בוים, תל אביב.