ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשה

ב"ה, ט' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ בעל מרץ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים שאול שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק, ולפלא שהורגל כנראה להשמיט ממכתבו בשורות משמחות, ואף שמובן שכשישנו דבר המעיק ומיצר אין הענין משמח נקלט כ"כ, אבל בכל אופן הרי ישנו במציאות וההודעה עד"ז לעוד איש בישראל המתענין בדבר הרי זוהי מצות אהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה וכלי למצות ואהבת את ה"א, כפתגם אדמו"ר הזקן הידוע, וכוונתי להתוספת בבנין לו יהא אפילו קטנה עכ"פ תוספת היא הנחת אבן הפנה וכו'.

ובמ"ש מה יהי' הסוף מזה, כמדומה כבר כתבתי שבלי ספק שאם רק המתעסקים בזה וכת"ר בראשם יעמדו חזק בעבודתם עכ"פ לא פחות מאשר עד עתה, ודאי הדבר שילך המוסד ויתפתח.

מבלי היותי על אתר, מסופקני אם נצרך לזה לנסים ככתבו במכתבו או אפשר בלא זה, אבל בנדון דידן הוא ע"ד המובא בדא"ח במעלת ענין מס"נ דאברהם שלא חפש אחרי' אלא עסק בעבודתו דויקרא בשם ה' אל עולם, ואם לצורך עבודה זו זקוק הי' למס"נ לא הי' מניעה מצד זה, ובטח שגם בנדון דידן הוא כהנ"ל, ויה"ר שיביט בעין יותר שמחה למרות כל הקישוים והעלמות והסתרים ובמילא תהי' עבודתו בשמחה יותר, ושמחה פורץ גדר.

בברכה לבשו"ט בחוזר ממנו ומשאר המשתתפים בעבודתו בקדש, ולכתיבה וחתימה טובה.

נ.ב.

מוסג"פ המחאה לצרכי הישיבה.

ד'תשה

מו"ה חיים שאול: ברוק, ראשון לציון. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תז, ובהנסמן בהערות שם.

הנחת אבן פנה: לישיבת אחי תמימים בראשל"צ. ראה לעיל אגרת ד'תרנג.