ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשח

ב"ה, י"ב אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות

משכיל על דבר

טוב מו"ה משה זלמן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי המברק מביאתם צלחה למעלבורן, ובטח מצא גם כל ב"ב שי' בשלום וגם אנ"ש שי' ובודאי שמחו לקראתם, והרי שמחה פורצת גדר ז.א. ענינים המגבילים את האדם במפעליו, שלכן משתדלים להתחיל כל ענין ודבר מתוך שמחה בכדי להרבות בההצלחה.

מוסג"פ קונטרס כולל המאמרים אשר נדברו בעת שהותם בברוקלין, ותקותי אשר יזכה בתוכנם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בטוחני שנוסף על מסירת הפ"ש הכללית לאנ"ש שיחיו, ימסור להם גם כן בפרטיות המתאימה ע"ד הענין דבית ספר לנערות, בית רבקה, במעלבורן אוסטראליא, אשר השגחה העליונה זיכתה אותו ואת ב"ב שיחיו להיות מהמיסדים גם בזה ביחד עם בנו שליט"א, ובודאי ישפיע גם על בנו אשר מבלי הבט לרוב טרדותיו ובענינים הכללים יתעסק בבית ספר זה במרץ הכי גדול מתאים לגודל הענין, ויזכהו בורא עולם ומנהיגו ברוב נחת אמיתי יהודי חסידותי מכל בניו ובנותיו וב"ב שיחיו, לאורך ימים ושנים טובות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה המצפה לבשו"ט בכהנ"ל.

ד'תשח

מו"ה משה זלמן: פייגלין, שעפערטאן. אגרת נוספת אליו - לעיל ד'שפד.

נוסח דומה נכתב לבנו מו"ה דוד.