ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשט

ב"ה, י"ג אלול, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב הגאון המפורסם וו"ח אי"א

סועו"ה

נו"מ וכו' וכו' מוהר"ר ראובן הכהן שליט"א

הרב הראשי אב"ד ור"מ לפתח תקוה והמחוז

שלום וברכה!

בהמשך למברקי מט' אלול, מוסג"פ העתקות מכתבי - מכ"ג תמוז ור"ח

מנ"א - לכבוד הרבנים הראשיים הגרי"א הלוי שליט"א הרצוג והגרי"ר שליט"א נסים, וכן העתק מברקי אליהם מיום ב' מ"א, אשר בכהנ"ל הסברתי דעתי ברורה בענין המבהיל של האניות הישראליות.

הנני מצטער ביותר על אריכות הדיון ועיכוב הפס"ד של הרבנות הראשית לאה"ק ת"ו, שבינתים נכשלים כמה וכמה מאחב"י הנוסעים באניות הנ"ל. וביחוד גדול צערי על הנוסעים באני' העומדת להפליג בט"ו אלול כדי להגיע לאה"ק ת"ו על הימים הנוראים הבע"ל, ועוד אני' עתידה להפליג בפו"מ בערב יום הקדוש.

תקותי אשר כהדר"ג שליט"א יעשה כל מה שבידו באופן דחוף כדי למנוע חילול שבת וחילול השם דרבים.

בכבוד וברכת כ"ט, ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

מוסג"פ הקונטרס שזה עתה הוצאנו לאור, אשר בטח ימצא בו ענין רב.

ד'תשט

מוהר"ר ראובן: כץ.

אגרת דומה נשלחה להרבנים פראנק ואונטרמן.

הקונטרס: ראה לעיל אגרת ד'תקנה.