ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשיא

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הנהלת הוועידה הארצית הל"ד

של הסתדרות צעירי אגודת ישראל

באמריקה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על הזמנתם להשתתף בועידתם השנתית אשר תתקיים אי"ה בימי י"ז - י"ט אלול.

יה"ר אשר הועידה תעורר את המשתתפים בה, ומחוצה לה למלא תפקידם הנפשי הוא - החדרת לימוד התורה וקיום מצוותי' בחיי היום-יומיים ובפרט בתוככי הדור הצעיר, העומד עודנו על מפתן החיים.

וגדל פי כמה הכרח פעולה האמורה בתקופתינו אשר תקופת משבר היא משבר בעולם בכלל ובחיי עמנו בפרט, תקופה שהביאה לאכזבות מוחלטות בדיעות ובהשקפות חול וחוץ. וכמו בכל תקופת משבר, הדור הצעיר הוא אשר נזדעזע ביותר, וחלקו אשר לא לתורת אמת ולאמונה ודת נתחנך, עומד נבוך ומחפש ומגשש לדרך בחיים.

וחובה מיוחדת, וביחד עם זה זכות מיוחדת, של כל אחד מהדור הצעיר, העומד בקרן אורה - אור תורה ומאור שבה - להיות דוגמא חי' של יהודי החי חיים יהודיים בביתו וגם מחוצה לו.

ולהעמיד - על ידי זה, וכמובן גם על ידי פעולות באופן ישר - את כל הסביבה ואת הצעירים ביחוד על הדרך הנכונה היא דרך התורה והמצוה.

אמרו חכמינו ז"ל בסימני התקופה דעקבתא דמשיחא: נערים פני זקנים ילבינו כו' וידועים דברי רבנו הזקן (בעל התניא והשו"ע) בהנוגע להתוכחות דפרשת בחוקותי - וכמו"כ דפרשת שבוע זה והתוכחות שבתורה בכלל: אף שלפי הנראה דברי התוכחות אלו הם קללות, אבל לפי האמת אינם רק ברכות (לקוטי תורה בחוקותי מ"ח א).

ויה"ר אשר הנערים וצעירי בני ישראל באמריקה לא ישלימו אפי' עם אותם הענינים הבלתי מתאימים לתורה שלימה התמימה - אשר הזקנים הדור שלפניהם פסק להלחם בהם.

אלא גם בענינים אלו ילחמו ובמלחמת תנופה, ובקול גדול יודיעו ויכריזו אשר תורתינו תורת אמת היא, ואמת אין בה מקום לפשרות, נצחית ובכל התקופות ובכל הארצות היא השולטת בחיי כל אחד ואחת מבני ישראל, בחיים היום-יומיים.

והובטחנו מבורא עולם ומנהיגו, אשר בתוקף המתאים ובמרץ הדרוש, הנה סוף סוף מנצחים במלחמה זו, ויה"ר אשר יהי' זה מבלי העלמות והסתרים, ובהקדם.

כי כל רגע ורגע בתקופתינו הרת עולם זו, גורל כמה וכמה נפשות מבני ישראל תלוי בו: אם יאמרו הנאמנים לתורתנו תורת חיים ומצוותי', או יסחפו ח"ו בזרם של שונאינו מנדינו המתחילים בפשרות ומסיימים בשלילה גמורה של מסורת ישראל סבא.

בברכה לפעולות ממשיות בהרמת קרן ישראל סבא ע"י החדרת שלטון התורה והמצוה בחוגים ההולכים ומתרחבים, ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

ד'תשיא

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 557 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.