ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשיב

ב"ה, י"ט אלול, תשט"ז

ברוקלין.

האברך משה חיים שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אלול.

מובן שצודק הוא במה שכותב שלימוד פנימיות התורה הכנה לביאת המשיח וגאולה השלימה, וכידוע מענה דמלכא משיחא להבעש"ט, דאתי לכשיפוצו מעינותיך חוצה, אבל אנו אין לנו אלא מעינות הבעש"ט רבנו הזקן תל' ותלמידי תלמידיהם, וכידוע שבלימוד פנימיות התורה צריך להיות בקבלה רב מפי רב, וכמו שהאריך בזה האריז"ל ותלמידו הרח"ו, יעוין שם דברים מבהילים בזה.

אינו כותב מסדר לימודיו בתורת הנגלה ובתורת החסידות.

וכוונתי תורת החסידות הוא להנ"ל מעינות הבעש"ט וכו' ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בטח יודע משלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תשיב

משה חיים: ברנדויין, ירושלים.