ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשיג

ב"ה, י"ט אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ד אלול והקודם לו.

ולפלא, שבענינים כגון אלו, נוהגים להביא הדברים לפני רב מורה הוראה בישראל, אם בזבל"א או בד"ת, ולא לכתוב בהנוגע לבן ישראל אותם הביטוים בהם משתמש במכתבו.

ובפרט שעומדים אנו בחדש אלול הוא חדש הרחמים שכל אחד מבנ"י אפילו הצדיק ביותר זקוק לרחמי שמים, וכבר נאמר ואברכה מברכיך, ומבהיל אשר דוקא בימים אלו משתמשים בלשון הפכית, והרי מה שנאמר אדם קרוב אצל עצמו על כל אחד נאמר הוא, ואם הדאגה דפן יחסר לחמו עד כה גדולה עד כדי להשתמש בביטוי מבהיל בהנוגע למי שהוא, בודאי שדאגה זו, מקורה בלתי טהור, ובמילא מעבירה את האדם ע"ד קונו, אשר ציוה לברך את כל אחד מישראל, וכמו שהאריך רבנו הזקן בתניא פרק ל"ב.

ויהי רצון שבימי רצון דחדש אלול תהפך הנהגתו מן הקצה אל הקצה, וכבר נאמר כל המרחם על הבריות ונודע הדיוק בזה בלשון הבריות וכו' ועאכו"כ כשהמדובר הוא בהאנשים אודותם כותב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ויה"ר שיעמוד בנסיון ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר