ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשיד

ב"ה, י"ט אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג אלול, בו כותב אודות מצבו בלימוד התורה וביראת שמים ובמלחמת היצר וכו'.

וכבר מלתו אמורה בספר התניא, וילמוד באגרת התשובה שם ול"ג פרקים דחלק ראשון בתניא לכה"פ וכן איזה פרקים בדרך חיים, ויפגש עם צעירי אגו"ח אשר בירושלים ת"ו, ותתרבה גם ההצלחה בזה.

מהנכון ליתן לבדוק את התפילין שלו, וכן אשר ישא טלית קטן שציציותיו בדוקות, ושבכל יום חול לפני תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר