ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשטו

ב"ה, י"ט אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ה' אלול:

... ב) מה תקנה יש למי שעבר כמה עבירות.

ילמוד באגרת התשובה לרבנו הזקן, ובתניא חלק א', ובהם ימצא העצה הנכונה להנ"ל.

ג) מה תקנה יש למי שעבר על עבירה שאין עלי' תשובה.

אין לך דבר העומד בפני התשובה, ואין לך עבירה שאין תשובה יכולה לתקן אותה ואפילו באופן שזדונות נעשו לו כזכיות, אלא שאין התשובות שוות. ואין כל ההשתדלויות בזה שוות, וכשילמוד באגרת התשובה הנ"ל יראה אור וידע את אשר לפניו לעשות, וכיון שהרבה חברות עושה, יתיידד עם צעירי אגודת חב"ד וזקני אנ"ש אשר בעיה"ק ירושת"ו והם יורוהו.

מהנכון אשר יתן לבדוק את התפילין שלו, וכן אשר ישמור שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר