ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשטז

ב"ה, כ' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפרטי-כל שלהם וכן המברקים...

בודאי הכניסו בתכנית הלימודים דהרשת, שיעורים מיוחדים בקשר עם ימי תשרי הבע"ל, ומה טוב אשר בימי החג הבע"ל יפגשו עם התלמידים-ות ולערוך ביחד מסיבת שמחת בית השואבה, ומה טוב שמבצע הד' מינים יופעל ביחוד בתוככי בתי התלמידים-ות ע"י המורים-ות דהרשת או עכ"פ אוהדי הרשת, שעי"ז יתחזק הקישור ואור הלימוד יכנס גם בבתיהם, וק"ל.

המצפה לבשו"ט בכל האמור ובפרטיות הדרושה, וחותם בברכת הצלחה מופלגה בעבודתם הקדושה ולכתיבה וחתימה טובה.