ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשיז

ב"ה, כ' אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד אלול, בו כותב הסברא דנסיעה ללמוד לכאן.

כבר ידועה מלתי בזה, אשר רבה העבודה בכרם חב"ד באה"ק ת"ו, ובעוה"ר רבה ג"כ העזובה, ועל כאו"א הנמצא על אתר עליו לנצל כל כחותיו ואפשריותו לעבודה זו עדי יקוימו הנהרסות והנחרבות ימלאו החסרון וכו', וכל רגע העובר מבלי זה אבידה שאינה חוזרת היא, ומי יודע אם תהי' עוד שעת הכושר כמו עתה, ואם בכל אחד הדברים אמורים עאכו"כ בהנוגע לצעירים אשר כחם ומרצם אתם ולא היו עדיין כ"כ זמן בהאי עלמא דשיקרא ובפרט בהנוגע אליו שראה פרי טוב בעמלו בשטח החינוך הכשר שכל מחשבה המחלישה בזה ומבלבלת בזה, מקורה בלתי טהור, וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע הבחינה בכגון דא (ראה יום יום כ"ג סיון ה'תש"ג).

המורם מהנ"ל שיתבונן אליבא דנפשי' מה עליו לפעול בעניני חב"ד באה"ק ת"ו, ויתחיל בהקדם בפעולות ממשיות בזה, ומהם היא גם ההשפעה על כל סביבתו, להסבירם שהדברים מכוונים לכל אחד מהם, ואין להאריך בדבר הפשוט, אף שלפעמים השוחד דענינים צדדים מעוור אפילו עיני פקחים, ויה"ר שבחוזר יבשר שנגש לפעולות בכל האמור ומתוך שמחה דוקא, והשי"ת יצליחו.

בברכת כוח"ט.

ד'תשיז

וכידוע: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמ, ובהנסמן בהערות שם.