ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשיח

ב"ה, כ"א אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב ע"ד המאורע בעת חתונת בתו תחי' בשעה טובה ומוצלחת.

מבואר בכמה ספרים הק' אשר בכל עת שהאדם רואה נס, שבאמת אין לך כל יום שאין בו נסים, אלא שאין בעל הנס מכיר בנסו ובפרט בנס גלוי, צריך להתבונן הרואה בחסדי השי"ת עושה נפלאות גדולות, ולהביא קרבן תודה, כוונתי להוסיף בתורתנו תורת חיים ומצותי', וזה עצמו משמש ג"כ כלי להוספה בחסדי השי"ת עם בעל הנס וב"ב, והנמשל מובן...

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.