ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשיט

ב"ה, כ"ב אלול, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הדר. מנחם שי' הררי

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת מכתבו מי"ג תמוז, וכן הכתבי-יד שנשלחו על ידי ר' פנחס שי' אלטהויז.

בטח ידוע לכ' כי כתבי-יד אלה לא של אביו ז"ל הם, אלא מאמרים שהעתיק ושנאמרו בזמנים שונים, ולכן לא נכון להדפיסם כמו שהם, אף שמאמרים של תקופה זו נכללים בתכנית שמקוים אנו סוף כל סוף להדפיס לזכות הרבים כשיבוא תורם וכפי שירשה הזמן והאמצעים הגשמיים. אבל גם עד אז הנה הכתבים משמשים להבהיר ענינים דמאמרים אחרים ההולכים ונדפסים, וכמאמר חכמינו ז"ל הידוע, דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר. ולכן זכות הרבים תלוי בו כבר מעכשיו.

אתענין לדעת אם שמורים בזכרונו סיפורי אביו ז"ל מבקוריו אצל רבותינו הנשיאים, אשר אפשר שיש בהם גם תוכן מענין בשביל הרבים.

בכפילת תודה על התשורה.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.