ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשכ

ב"ה, כ"ב אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו אלול, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו.

ומהנכון הי' שילמוד בהתבוננות ובעיון הדרוש, אגרת התשובה - לרבנו הזקן, ובה ימצא מענה על שאלותיו, ובמ"ש בפרק ג' (דף צ"ג ריש עמוד א') - רואים שבדורנו זה גם אופן זה מזיק לבריאות, ובמילא מזיק גם לעבודה רוחנית, ויש להחליפה בעניני עינוים דבולם פיו מלדבר דברים אינם רואים, אוטם אזנו מלשמוע ועוצם עינו מלראות דברים שאינם ראוים, שבמוחש רואים שזוהי עבודה קשה יותר מאשר התענית הנ"ל, ולפום צערא אגרא, וכללות הנקודה שיוסיף בתורה ומצות בכלל שבזה ענין דואהבת לרעך השפעה על הזולת בדרכי נועם ובדרכי שלום ג"כ בכיוון זה, ואחת מדרכי השפעה זו, להיות דוגמא חי' איך שצריכה להיות הנהגת אנ"ש בחיי היום יומים, ואז ילכו עניניו הלוך וטוב ואור, כיון שאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך ילך עי"ז ויתמעטו יותר ויותר הרושמים והענינים הבלתי רצוים.

וכדי לזכות לסייעתא דשמיא וברכתו של הקב"ה בכל האמור, מוכרח להרבות השלום בד' אמות שלו ובכל סביבתו, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

ולהודעתו ממצב זוגתו תחי'.

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.