ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשכא

ב"ה, כ"ג אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ' באלול עם המוסגר בו, וכבקשתו יזכירו את מרת...

שתליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה בכלל ולהטבת הבריאות ביחוד, ובודאי למותר לעוררו אשר כל הוספה בתורה ומצותי' הנעשית ע"י בני משפחתה, מוסיפים ג"כ זכותה להוספה בברכות בורא עולם ומנהיגו בהמצטרך לה.

ואחרון חביב, הודעתו מנשואיו בשעה טובה ומוצלחת.

ובודאי למותר לעוררו, אשר בנשואין, שהם התחלה לחיים חדשים של שני בני אדם הנעשים שותפים ואח"כ גם לאחדות בבנין בית בישראל, דרושה ונחוצה החלטה תקיפה לייסד את החיים על יסודות שעומדים בפני השינוים אשר בעולמנו זה, מבלי שיתמעט החוזק שלהם והתוקף, כיון שבחוזק היסודות תלוי קיום כל הבנין.

שבחיי עם ישראל וכל אחד מבני ישראל, אשר עברו עליהם תקופות ושינוים שונים ומשונים, ואעפ"כ - ובלשון הכתוב - נצבים כולכם היום, הם אורח חיים ע"פ הוראת תורתנו תורת חיים, שלכן כמה אומות גדולות וחזקות בחומר, התמוטטו, ואינן עוד, ובני ישראל חיים וקיימים, וככל הדברים האלה הוא בהנוגע לכל אחד ואחת מבני ישראל.

ועל פי זה מובנת גם כן הדרישה מכל אחד מאתנו "ואל יבוש מפני המלעיגים", אשר אף כי בני ישראל "המעט מכל העמים" ושומרי תורה ומצות לא תמיד הם הרוב בבני ישראל, בכל זה אורח חיים זה היא מחובתו וגם זכותו של כאו"א מאתנו והוא הוא המביא לחיים מאושרים ברוחניות ובגשמיות.

ויזכם בורא עולם ומנהיגו, אותו ואת ב"ג - שיחיו - להחליט בכיוון האמור לעיל, ומאושרים יהיו כל ימי חייהם.

בברכת מזל טוב מזל טוב ולכתיבה וחתימה טובה.