ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשכו

ב"ה, כ"ו אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש שנשאר בספק, כיון שבטבעו עושה הוא כל ענין מיט א ברען, ונראה לו ממכתבי שצריך להשקיט את עצמו כי ב"ה הענינים מתנהלים כפי הכוונה ולא לחפש גדולות ונצורות וכו'.

לא פירש כוונתי מתאים למה שכיונתי, והיא שגם לדעתי יכול הוא לעשות גדולות ונצורות, גם לדעתי הענינים הכללים והפרטים נותנים מקום להשלמה ולשיפור, וכמו בכל עניני בני אדם, עאכו"כ בענינים הקשורים בחינוך, ולא עוד אלא שלדעתי ג"כ ההתלהבות מועילה בכל האמור, אלא שלדעתי התלהבות אין כוונתה שמתוך התלהבות אין מביטים על ימין ושמאל ופועלים בעינים סגורות, אלא אפשרי, וכן הוא ההכרח שההתלהבות תוסיף מרץ והענינים יעשו ע"י התייעצות עם עוד אחדים לכה"פ ולא עם אחד או בלי התייעצות כלל, והנאמר ותשועה ברוב יועץ הוא גם בהנוגע לעניני קדושה שצריכים להעשות מתוך התלהבות דוקא, ופשיטא שאין ההתלהבות שוללת נתינת מקום וחוו"ד של אחרים.

... וכמו שכתבתי כ"פ שאפילו רב אשי שהי' תורה וגדולה במקום אחד הי' מתייעץ עם כל הטבחים שבמקומו, וכש"כ וק"ו וכו', ויהי רצון אז ער זאל נעמען כל האמור לעיל כפי כוונתי, היינו דברים כפשוטם, ואשר מובטחני שהנהגה האמורה היא טובתו וטובת המוסד בגשמיות וברוחניות...

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ד'תשכו

שכתבתי כ"פ: ראה גם לעיל אגרת ד'תרכח, ובהנסמן בהערות שם.