ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשכז

ב"ה, כ"ו אלול, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ ורב פעלים

מו"ה שמשון רפאל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי ברכתו לקראת השנה הבע"ל, וכל המתברך יתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר...

ואף שידוע פתגם רבנו הזקן, מיט אן עצה שלאגט מען זיך ניט אן, אבל בראותי המצב הרוחני של הצעירים בארצוה"ב והמפנה אשר חל בשנים האחרונות ממש, שבקל יותר לפעול מאשר לפנים, ויש מקום לפעולות גדולות יותר, מובן אשר כל אחד שיכול לפעול בכיוון זה ועאכו"כ זה שכבר פעל וראה פירות בעמלו, צריך הוא לגייס את עצמו לעבודה קדושה זו.

ואף אשר ככל הענינים שבקדושה ישנם כמה העלמות והסתרים, ואחד מהם תחבולות היצר לפתות את האדם הפועל, שאין תועלת בפעולתו, וחבל על הזמן והמרץ שיכול לנצלם בענינים אחרים ובפרט בענינים דקדושה.

וידוע הפתגם בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר אביו

מוהרש"ב - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר כל ענין וטענה המביא חלישות בפעולות האדם לתורה ומצותי' אפילו אם מראיהם החיצוני קדש הוא, מקורם מהלעומת זה, כי בהיותו אומן באומנתו, לפעמים מתחפש ובא לאדם באדרת משי - זיידענע זופיצע - וק"ל.

תקותי אשר כת"ר לא יקפיד על שורותי האמורות, אשר כנ"ל מיט אן עצה שלאגט מען זיך ניט אן, אבל כיון שרואה אני בזה טובתם של כמה וכמה מחברי ישראל הצעיר ומשפחותיהם, שבמילא פשוט בעיני שזהו גם טובתו של כת"ר ומשפחתו, מצאתי לחובה להגיד את האמור, ואתו הסליחה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכת הצלחה בהנ"ל.

ד'תשכז

מו"ה שמשון רפאל: ווייס, נ.י. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'מד, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם רבנו הזקן: ראה גם לעיל ח"ה א'תז, ובהנסמן בהערות שם. לעיל ד'תכג.

ידוע הפתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמ, ובהנסמן בהערות שם.

באדרת משי: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תקג, ובהנסמן בהערות שם.