ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשכח

ב"ה, כ"ז אלול, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל

מדות תרומיות

ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכ' ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

הססתי אם לכתוב לכ' את שורותי הבאות, אף על פי כן אעשה כן עכ"פ בקיצור.

על יסוד הידיעות שקבלתי מהשלוחים שליט"א בשובם מאה"ק ת"ו (ובהמשך לשיחתנו בעת ביקור כ' כאן אודות הדור הצעיר והנוער באה"ק ת"ו שנתאכזבו בכמה וכמה ענינים ובמדה חשובה מרגישים את עצמם בלי אחיזה רצוי' בחיי ההוה), הנה לצערי הכי גדול נתאמת החשש שלי בזה, אלא שעוד במדה גדולה יותר, כי כנראה האכזבה הנ"ל הביאה חלק מסויים וגם חשוב באיכות של הנוער והצעירים לשאיפה דתענוגות עולם הזה כפשוטם (אף שלשמחתי ובמצב העכשוי, ברובם לא תענוגים האסורים, אלא, בלשון התניא, דקליפת נוגה), כגון דירה נאה ורהיטים נאים, משרה נוחה ושקטה וכו', וכל מאווים בזה עד כדי הסתייגות מהשיגים בענינים רוחניים. ומובן אשר אם חלק הנוער הוא מסוג האמור הנ"ל, ישנו ג"כ מיעוט שירד עוד יותר - מקליפת נוגה ולמטה.

וכמו שאמרתי גם במשך שיחתנו, הרי בחיי האדם אין חשוב כ"כ המצב ברגע מסויים, אלא הכיוון והדרך בה הולכים. ולכן מה שמצער וגם מפחיד במצב הנ"ל הוא שבכל משך השנים האחרונות הדרך שנטו בה הנוער והצעירים באה"ק ת"ו היא בכיוון האמור: מן הרוחניות אל הרוחניות פחות, וממנה אל הגשמיות ומן הגשמיות אל החומריות.

מובן שאין כוונתי כלל וכלל לצער את כ' ומפני זה קצרתי בכל הנ"ל ככל האפשר, ולא באתי בשורותי אלו אלא בתקוה שינצל השפעתו על אלו החוגים שיש בידם לנקוט האמצעים המתאימים לתקן סוף סוף מצב זה, ופשיטא שיסתייגו מכל דבר הדוחף את הנוער ואת הצעירים בכיוון הנ"ל.

וזאת להעיר אשר חלק מהשלוחים נפגש באופן בלתי רשמי גם עם אלו שלא מן החוגים החרדים, ולא רק החוגים שבאמצע אלא גם החוגים שאינם שומרי תורה ומצוה כלל לעת עתה, ולצערי בכל אלו נרגשת ירידה האמורה, אף שכמובן במדה שונה מחוג אחד לחברו.

בכבוד ובברכה ולבשו"ט בהנ"ל.

ד'תשכח

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שט, ובהנסמן בהערות שם.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.