ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשל

ב"ה, כ"ז אלול, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה מאיר

שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק ממכתבי למר דמיאל שי', וכן קטע שמטעמים מובנים לא רציתי להכניס לתוך מכתבי להנ"ל. ומהנכון שידבר עם הנ"ל בתוכן קטע זה, אם על דעת עצמו או על יסוד שיודע השקפותי בזה. ות"ח אם יודיעני מזה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ד'תשל

מו"ה מאיר שי': בליזינסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תתקיט, ובהנסמן בהערות שם.