ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשלא

ב"ה, כ"ז אלול, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי אלול, בו כותב ע"ד ההצעה אשר יקבע זמן בכל יום להתבוננות קודם התפלה ובתפלה.

- ומובן אשר הצעה נכונה היא ורב טוב צפון בהנהגה זו נוסף על ההטבה שרואים בגלוי בכל עניני איש הישראלי, וכמובן ע"פ המבואר בכ"מ בדא"ח ומהם בלקו"ת פ' בלק ד"ה לא הביט, שהתפלה היא בדוגמת חוט השדרה המעמידה את כל הגוף, עיי"ש.

ויהי רצון, שישפיע בזה גם על חבריו ויראה פרי טוב בענין התפלה ומבית הכנסת לבית המדרש ללימוד התורה, וכמבואר בתפלת אבא בנימין שתהא תפלתם סמוכה למטתי, אשר לימוד התורה לאחרי עבודת התפלה היא באופן נעלה ביותר.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה ולתלמוד תורה ביראת שמים.