ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשלג

ב"ה, כ"ח אלול, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ב אלול, מפריס, וכן הפ"ש על ידי הרב קירשבלוים שי', ות"ח על תשומת לבו.

ובהנוגע לעצם הענין, מוכרחני להודות כי עדיין לא נתקררה דעתי כלל... וגם עתה אבוא בקיצור הכי נמרץ, והוא:

... בידעי בתור מכונאי אופן הנהלת האניות ואופן הפעלתם שהוא דבר מפורש וידוע שאינו נותן כל ספק לפס"ד בזה... וכיון שכ' כותב במכתבו בעצמו שעל ידי הלחץ שלו עלה בידו לתקן כמה דברים, פשוט שגם בזה יש תקוה גדולה שיצליח באם יעשה במרץ הדרוש. והרי מכמה טעמים יכול כ' ללחוץ יותר מאשר יכולים אחרים.

ובמה שכותב אודות אלו שכתבו לו בשאלה האמורה, אשר לא קדושת השבת נגעה לנפשם אלא להזיק כו', מובן שאין תגובה זו מקילה את האיסור שבזה (וביחד עם זה) וגם הסכנה לבטחונה של אה"ק ת"ו, ובטחון יושבי', וככמה מאמרי רז"ל בדבר הקישור שבין שמירת שבת ובטחונם של הנ"ל, וסוגיא שלימה מוקדשת לזה במס' שבת (קיט, ב) נוסף על כמה מאמרי רז"ל המפוזרים בתורתנו. ובודאי לדכוותי' המראה-מקומות אך למותר.

סכנה נוספת על הענין מצד עצמו עוד על ידי הידיעות בעתונות והשמועות בכמה חוגים, אשר ישנם מתירים הפלגת האניות והנסיעה בהם, כיון שבהרווחים משתמשים לקנין נשק וכו'. ובודאי ראה גם כ' הידיעה ב"הצופה" ע"ד הדיון שבין הרבנות הראשית ורב החובל האלפרין, ומזה לומדים גזרה שוה בנין אב ואפי' ק"ו שבתי החרושת שבאה"ק ת"ו מצוה עליהם לעבוד שבעה ימים בשבוע כו' וכו'.

דרך אגב, בהנוגע להעלי' מאפריקה שבה נגע במכתבו וגם היא נעשית ע"י האניות, קל בזה הסידור עוד יותר, כיון שהנסיעה מחופי אפריקה הצפונית ועד אה"ק יכולה להיעשות במשך ששה ימים, זאת אומרת, באם תפליג ביום הראשון תסור כל הבעי' בהנוגע לנסיעות אלו. ופשיטא אשר בזה לכ' הדיעה המחלטת, כיון שעתה הכל מודים שהעולים מאפריקה הם כלם חרדים לתורה ולמצוותי'.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכ' ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה.

מוסג"פ קונטרס שזה עתה הוצאנו לאור, ובטח ימצא בו כ' ענין רב.

ד'תשלג

מהרש"ז: שרגאי. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תקלא, ובהנסמן בהערות שם.

ובהנוגע לעצם הענין: אניה ישראלית הנוסעת בשבת. ראה לעיל אגרת ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.